DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA TÂM LÝ HỌC >
Đề cương bải giảng, môn học (TLH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/524

Title: Tâm lý học nhân cách
Authors: Lê, Khanh
Nguyễn Văn, Lượt
Keywords: Lê Khanh
Nguyễn Văn Lượt
tâm lý học nhân cách
khí chất
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Môn tâm lý học nhân cách nhằm làm cho sinh viên hiểu được đối tượng của môn học là làm sáng tỏ bản chất, quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người. Đồng thời trong quá trình học tập môn học sinh viên phải ý thức một cách đầy đủ rằng: Tuỳ thuộc vào phương pháp luận mà nhà nghiên cứu dựa vào trong khi tiếp cận vấn đề nhân cách mà mỗi người hiểu bản chất, quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người một cách khác nhau, thậm trí trái ngược nhau. Vì thế, trong bối cảnh ấy, chưa có sự thống nhất giữa các học giả về bản chất, quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người là điều có thể hiểu được. Từ cách đặt vấn đề như vậy, nội dung chủ yếu của môn tâm lý học nhân cách có thể tóm tắt như sau: Sau khi tìm hiểu đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu tâm lý học nhân cách, đặc biệt là phương pháp luận theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sinh viên sẽ đi sâu tìm hiểu vấn đề nhân cách trong triết học Mác - Lênin. Tiếp sau đó sinh viên được đi sâu tìm hiểu vấn đề nhân cách trong các trường phái tâm lý học khác nhau trên thế giới: Tâm lý học theo quan điểm của chủ nghĩa Mác và Tâm lý học phương Tây (Âu, Mỹ). Từ những hiểu biết trên, sinh viên tiếp tục đi sâu tìm hiểu những khái niệm cơ bản của tâm lý nhân cách; quá trình hình thành và con đường phát triển nhân cách. Cuối cùng sinh viên tìm hiểu vấn đề xây dựng mô hình nhân cách con người Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/524
Appears in Collections:Đề cương bải giảng, môn học (TLH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
32. Tam ly hoc nhan cach.pdf277.52 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback